<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

DNV Gødstrup Psykiatri

Nyt psykiatri afsnit på DNV ved Herning

2014

sted | Gødstrup, Herning

opgave Åben offentlig konkurrence

bygherre | Region Midtjylland

areal | 20.000m2

år | 2014

samarbejde | TRANSFORM

medarbejdere Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Konkurrence om udvidelse af Gødstrup Hospital, DNV - psykiatri fløjen.

Landskabsprojektet tager udgangspunkt i principper om evidens baseret design. Visionen for det samlede projekt er at skabe helende rammer. Målet med konkurrencen er at skabe de bedst mulige uderum til psykiatripatienter, pårørende og personale. Rammerne er tænkt som steder der både skaber privatsfærer og fællesskaber samtidig med, at det frodige landskab stimulerer sanserne og afstresser sindet.

Landskabet har overordnet tre graduerede rumligheder; de lokale gårdrum, den store fælles indre grønnegård og det offentlige parkområde omkring hospitalet.

 

Some description

SKOVEN, RINGEN og PAVILLONERNE er alle præget af landskabet og relationen mellem indre og ydre rum. Psykiatrien kobler sig til det somatiske hospital, men har sin egen klare karakter.

  

Some description

Situationsplan

 

Some description

Stueplan

 

Some description

Principsnit

 

LANDSKAB

Landskabets udformning kan spille en væsentlig rolle for livet på et psykiatrisk hospital. Rummene indenfor er præcist programmerede med klare formål, og landskabet udenfor kan være et frirum, hvor vinden og dufte kan pirre sanserne, og virke afslappende på hjernen.

Landskabet omkring Gødstrup Psykiatrisk hospital er et artsrigt og naturligt bølgende landskab - skabt helt kunstigt af byggeprojektets overskudsjord.  Landskabet spiller sammen med områdets naturlige moræne landskab, hvor bakkeøer markere sig. Områdets dårlige drænevne bruges til at skabe større regnvandsbassiner, hvor særlige biotoper vil udvikle sig med pil og rødel, der tåler vandet og lange græsser med dekorative aks, der vil svaje i vinden. 

 

Det store centrale gårdrum er tænkt som et stykke genskabt natur, hvor naturen kommer ind i strukturen. Rummet har en skala, hvor det er muligt at have både sø, bro og skovstier. Søen ligger centralt i rummet og omkranset af et loop af forbindelsesstier. Da rummet er kunstigt, vil det de første år kræve en særlig indsats at anlægge. Træer, bunddække, belægninger og plantemateriale afstemmes helt særligt, så skoven på sigt bliver en biotop, hvor flora og fauna vil trives og skabe årstid og stemning for hele bygningen. Rummet tegnes af planterne, og belægningerne underordner sig det centrale naturmotiv. Belægningerne har varierende overflader, som beton og stenmel, der sammen med gårdrummets blødt bølgende terræn, vil være en stimulerende oplevelse af bevæge sig ad. Træerne vil være en variation af egnede fyrretræer og løvtræer som røn og eg. Bunddækket vil være præget af både høje og flade bregner og slyngende ranker som forbinder skovbunden og træernes kroner.

 

Sengeafsnittene er bygget op omkring en række sluttede og private gårdrum, som kontrast til den store offentlige landskabsramme, som hospitalet ligger i. De mindre gårdrum er alle indrettet med et slynget stiforløb omkring bakker med blomstrende paradisæbler, der giver fornemmelsen af afstand i gården. Belægninger er linjer af betonsten – udlagt med grønt imellem – så oplevelsen bliver mere blød og imødekommende. Alle gårde har et enkelt rum omkranset af hæk, hvori det er muligt at sætte sig ud og være mere privat. Én gård er særligt indrettet til børn. Her er belægningerne egnet til aktivitet og rummet er indrettet med forløb der inspirerer til leg.

 

 Some description

Fra ventearealet er der en stærk visuel og funktionel relation til SKOVEN - psykiatriens visuelle og mentale hjerte.

 

Some description

I sengeafsnittets opholdsrum opnås en rolig og hjemlig atmosfære med haven som omdrejningspunkt.

 

Some description

Alle sengestuerne har udsyn til det store landskab.


Danish Russian