<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

De Røde Huse

Et udviklingsprojekt af kulturmiljøet omkring De Røde Huse

2019

 

 

 

sted | Thyborøn

 

opgave | Udvikling af kulturmiljø

 

bygherre | Realdania, Lemvig kommune

 

areal | 40.000 m2

 

år | 2019

 

samarbejde | praksis arkitekter

 

Projektet tager udgangspunkt i det lokale See War Museum, som ligger ved de Røde Huse. De Røde Huse blev bygget i 1920’erne til at huse Vandbygnings Væsnet, der stod for kystsikringen og var en betyd¬ningsfuld arbejdsplads for Thyborøn. Efter tid og slid fremstår de forfaldne og slidte. Museet mangler plads til kommende udvidelse, og den rige maritime kulturhistorie, der er knyttet til området mangler en forløsning og revitalisering. Med projektet transformeres området til en turistattraktion, der vil blive et levende og lokalt forankret kulturmiljø, for både turister og for byen, og som vil kunne lægge lokaler til nye interessenter.

 

Some description

Det ikoniske kunstigt skabt dige og en række af høfder, skaber en markant forskepå forside og bagside

 

Some description

De Røde Huse 197, her ses sporforbindelser imellem bygninger, by og dige

 

 

Some description

Der er idag ikke nogen tydelig relation imellem beplantning og bebyggelse - fremover forstærkes grønne ramme omkring De Røde Huse

 

Vi foreslår at den grønne ramme genetableres omring De Røde Huse, så beplantningen indrammer og skaber og skaber fokus på de forskellige attraktioner i området. Turister kører idag overvejende direktede velkendte turist attraktioner, og en stor del af disse oplever derfor ikke resten af byen eller benytter andre af byens faciliteter. Der kan derfor potentielt være ekstra omsætning at hente, i at få turistens flow bredt mere ud. Ved at bruge området omkring De Røde Huse, kan byens eksisterende vejstruktur bindes bedre sammen end den er idag, sådan at der opstår et turisme- vej-loop, hvorfra der er adgang til flere af byens turist faciliteter.

 

Some description

Ved at styrke wayfinding i området skabes et turist-loop der bindes områdets turist attraktioner sammen med byen

 

 

Some description

Forslag til fremtidig grøn struktur og infrastruktur omkring De Røde Huse

 

I projektet tegnes færre, men forenklede overgange på tværs af klitterne, hvor fodgænger-færdslen koncentreres. Herved skånes det den mange steder nedslidte vegetation, sandflugt mindskes og biodiversiteten øges. Ved at tage udgangspunkt i høfdernes rytme i placeringen af stierne. skabes en genkendelig rytme som giver byen en ny rekreativ rygrad.

 

Some description

Ved fx at trække det grønne klitlandskab ind omkring, kan man iscenesætte de enkelte attraktioner, hver for sig, tydeligere og med en steds-specifik ramme

 

Den gamle arbejdsgade var det centrale omdrejningspunkt for arbejdet med høfdebyggeriet i og omkring De Røde Huse. Arbejdsgaden ligger i direkte forlængelse af havnen, som i dag er det naturlige omdrejningspunkt i Thyborøn. Arbejdsgaden løber parallelt med stranden og har potentiale til, at være bindeled mellem stranden, diget, byen og havnen. I projektet genskabes gaden som ’Museumsgaden,’ med en landskabelige bearbejdning med ny belægning, pladser og opholdssteder så den atter bliver centrum for aktiviteten på spidsen af Harboøre Tange. Fodgængerstierne forbindes til ’Museumsgaden’ så etableres et tydeligt stiforløb i området, der forbinder nord og syd, og samler op på attraktioner. 

 

Some description

Situationsplan for området omkring De Røde Huse

 

Some description

Detaljeplan af byrum ved Museumsgaden

 

Some description

Snit af byrum

 

Some description

Collage af den revitaliserede Museumsgade

 

 

 

Danish Russian