<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Ekostråket, Malmø

Rekreativ park og regnvandshåndtering

2019 - in progress

 

Opgave | Design af ny rekreativ park i urban kontekst 
Bygherre | Malmö Municipality
Sted | Bunkeflostrand, Malmö, Sweden
År | 2019 -
Status | Igangværende 
Areal | 32,5 ha
Medarbejdere | Anne Galmar, Bodil Hemgård, Amalie Grove, Roberto Corradin, Josefine Berglund

 

 

Some description

En del af en større grøn forbindelse


”Ekostråket”, er en del af et større grønt bælte, der strækker sig fra den indre by i Malmø til den sydlige kystlinje. Som grønne perler på en snor, gør disse meget forskellige parker det muligt at gå og cykle i timevis i det grønne, selvom man befinder sig midt i Malmös urbane omgivelser.

Den nye natur- og bypark har beliggenhed i nærhed til Bunkeflo på eksistende landbrugsjord og bliver den sidst anlagte del af Ekoståket, som fuldender perlekæden. Parken spiller derfor en vigtig rolle som bindeled mellem de eksisterende grønne områder, og den sammenhængsskabende funktion fra øst til vest er derfor meget væsentligt for designet.

 

Some description

Koceptet for projektet er at forbedre selve Ekostråkets diagonale retning fra nordøst til sydvest. Det rumlige koncept sikrer lange kig over vidstrakte enge, som kendetegner området, og forstærker oplevelsen med naturskønne udsigter over det modulerede landskab. 

 

Some description

Parken ligger syd for et nyt boligkvarter, der er under opførelse. Parkens midte er omkranset af skovlignende beplantning samt terrænformer fra overskydende jord fra byggearbejdet og skaber derved sit eget univers. Parken vil have gode forbindelser til sine omgivelser, da boligområdernes stier fortsættes ind i parken, samtidig med at en bredere hovedsti kobler sig til den resterende bys hovedstier. Parkens skala gør det muligt at skabe forskellige typologier af landskaber, ved at benytte flere typer af drift og vedlligeholdesmidler. En del af engen skal græsses, hvorimod andre dele skal holdes mere traditionelle med klippede græsplæner. Den omkringliggende "skov" vil også have flere kvaliteter, da skoven vil gå fra at være mere beskåret og plejet nær husene, til en vildere skov, hvor ukrudt bliver en del af naturens cyklus samt skaber nye biotoper

Programmet og faciliterne i parken er placeret i forbindelse til stisystemerne, og fungerer samtidig som point de vues når man bevæger sig igennem parken.

 

Some description

De ovenstående snit viser de forskellige kvaliteter, som stisystemerne vil føre de besøgende gennem. Her vil den besøgende både få åbne og lukkede rumlige oplevelser.

 

Some description

Fugletårn og træbro over dam 

 

Some description

Udover at være et grønt og aktivt område, fungerer parken også som et regnvandshåndterende værktøj. Alt overfladevand fra de omkringlligende bygninger og asfalterede veje ledes mod de centrale regnvandssøer, hvorimod overfladevandet fra selve parken opmagasineres i det laveste punkt i den sydøstlige ende af området. Regnvandsbassinerne er designet således, at de blandt andet bidrager til at øge de rekreative værdier i parken. Vådområderne har en variation i udtryk, som udvikler sig fra de bløde, grønne og naturlignende kanter, til de mere skarpt definerede kanter med trædæk, som også er adgangsgivende til søerne.  

 

Some description

Træbro over vådområde er integreret som en del af stisystemet

 

Some description

Adgangen til vandet ændrer sig med vandstanden, som varierer over sæsonerne. De forskellige vandstande giver samtidig mulighed for at opleve vandet på forskellige måder og danner ramme for forskellige aktiviteter.

 

 

 

Some description

Detaljeplan over parkens centrale trædæk, som fungerer som fælles mødested og opholdsdæk for områdets beboere og besøgende.

 

Some description

Visualisering

 Some description

 

Snit der viser de forskellige rumligheder trædækket skaber.

 

Some description

De to snit viser hvordan skoven vil reducere vindstyrken for de beboede områder, samt hvordan de bløde kanter, som skoven danner, stadig tillader solen at trænge ind i beboernes baghaver. 

 

 

 

Danish Russian