<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Gødvad enge

Regnvandsbassiner i istidslandskab

2014

sted | Gødvad, Silkeborg

opgave Prækvalificeret landskabsopgave

bygherre | Silkeborg forsyning og Silkeborg kommune

areal | 300.000 m2

år | 2014 

samarbejde | NIRAS, Silkeborg Kommune

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa, Luyao Kong

 

 

Gødvad enge er et nyt visionært boligområde i Silkeborg kommune, hvor landskabsplanlægning, byplanlægning og fremtidens udfordringer med regnvand går hånd i hånd og tilsammen skaber en bæredygtig bydel i Silkeborg.

 

Landskabsopgaven omkring Gødvad Enge handler om at udforme regnvandsbassiner til opsamling af hele bydelens regnvand. Det nye klimavenlige landskab udnyttes også til at skabe rekreative kvaliteter for det nye bæredygtige boligområde, der opstår omkring stedet.

 

Some description

Terrænet omkring regnvandsbassinerne ved Gødvad Enge.

 

Gødvad Enge skal være en bydel i vandbalance. Her genanvendes regnvandet aktivt til rekreative formål. Projektet går ind og afprøver forskellige måder at håndtere regnvand på – både ved store regnmængder og tørre regnløse perioder. Vandet - i form af regnbede i haver, åbne grøfter og hyggelige grønne oaser - karakteriserer den grønne og klimavenlige bydel. Projektet tager regnvandet i brug som en aktiv ressource og udnytter vandet, så vandhåndteringen bliver et aktiv for bydelen frem for et problem.

 

Some description

Områdeoptegning. Området ligger som en del af en grøn struktur.

 

Regnvandsbassinerne i Gødvad Enge skal opsamle hele bydelens regnvand. Bassinerne bliver udformet, så der både vil være et permanent vandspejl til at holde liv i lokale små biotoper, og de samtidig kan rumme store opstuvningsvolumener til 10, 30 og 100-års hændelser. 

 

Some description

Hældning på bassiner

 

Bassinerne er udformet, sådan at de understreger og tilpasser sig det eksisterende morænelandskab, så landskabet vil opleves som et smukt kulturlandskab.

 

Some description

Moræne-landskab - Istid, i dag, fremtid

 

Vandflowet i istiden skabte moræne-landskabet ved Gødvad Enge. I dag skabes et rørlagt vandflow med et regnvandsbassin. I det fremtidige vandflow ledes regnvandet på overfladen, i et nyt landskab inspireret af istidslandskabets topologi.

 

Some description

Gødvad Enge før etablering af regnvandsbassiner. Luftfoto 2014.

 

 

Some description

Gødvad Enge før etablering af regnvandsbassiner. Luftfoto 2014.

 

Some description

Nedsivningskapasitet

 

Some description

Principper for overløb

 

Bassinerne er tilrettelagt som en stor vandtrappe, hvor det vestlige bassin fyldes først og kun ved en 100 års hændelse fyldes alle bassiner.

 

Some description

Vandets flow

 

Some description

Skitse på luftfoto

 

Some description

Området er ryddet og klar til etablering af bassiner.

 

Some description

Gødvad Enge efter etablering og før tilplantning. Luftfoto 2016.

 

Danish Russian