<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Hyrdehøj plejecenter

Vi bor i en by

2016

sted | Roskilde 

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Roskilde Kommune

areal | 25.000 m2

år | 2016

samarbejde | NOVA 5 arkitekter, Cornelius+Vöge Arkitekter, Midtconsult Rådgivende Ingeniører

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa, Nikita Gyawali

 

 

Hyrdehøj plejecenter er et nyt plejecenter i udkanten af Roskilde. VEGA har i udformningen af projektet taget udgangspunkt i konceptet ”byen i byen” og bygget videre på mange af Roskildes gode iboende kvaliteter.

Roskilde har en lang historie som et godt sted at bo. Byens placering i landskabet, tæt ved fjorden og i et frodigt terræn var oprindeligt indbyggernes eksistensgrundlag. I dag er de grønne og blå dele af Roskilde blevet til rekreative kvaliteter, som sammen med den tætte by danner grundlaget for et godt hverdagsliv.

 

Some description

Visualisering af Hyrdehøj bygade

 

Hyrdehøj plejeby skal ligesom det øvrige Roskilde være et godt sted at bo. I vores forslag til Hyrdehøj plejeby inspireres vi derfor af Roskildes iboende kvaliteter: det nærværende dyrkede landskab, den tætte by og sammenhængen mellem by, bolig og have.


Some description
Byggefelt på kanten mellem åbent land og by

 

I den nye plejeby bor man stadigvæk i byen. Vi ser i projektet mulighed for at skabe en by i byen og med plejebyen “samle“ bydelen omkring Hyrdehøj.


Some description

Programmering af fremtidligt friareal omkring gravhøjen


Some description
Situationsplan

 

Some description
Axonometri af området


Some description
Planudsnit

 

Byen får sit fysiske udtryk fra fem lave minikarréer. Selv om karreerne udgør en samlet funktionel struktur, har hver have en selvstændig karakter med refererce til byen og hjemmet. Placeret omkring plejecenterfaciliteterne skaber parken og torvet byens fælles rum. Beboerne får også glæde af både urtehave, blomsterhave, frugthave, gårdhave og taghave, der hører til boligerne.

 

Some description
Diagram af landskabskarakter og havetyper

 

Minikarréerne og haverne griber fat i hinanden, og forskydningen mellem dem giver et varieret oplevelsesforløb gennem bebyggelsen. Forløbet gennem ude- og inderum skaber forskellige sanseindtryk, oplevelser og kontakt med forskellige mennesker og aktiviteter - på samme måde som når man går igennem Roskilde by.

 

Some description
Diagram af trafik

 

Alle haverummene er anlagt, sådan at der både erplads til bevægelse ogophold i større og mindre grupper. 


Some description
Motion cirkulation i haverne

I nogle af haverne er stierne tydelige ledelinjer, mens beboerne i andre haver ledes rundt af bedenes og beplantningens rammer.

 

 

De indeliggende haver sikrer, at alle beboerne i trygge rammer kan færdes ude - uden oplevelsen af at være hegnet inde. Stiernes enkle loop gør det muligt at ’gå tur’ - også uden at have et særligt mål - og sikrer, at beboerne ’kommer hjem igen’.

 

Some description
Planudsnit af den vestlige gårdhave

 

I Prydhaven står stauderne med klare farver i smukke rækker, fordelt efter højde, så der skabes beskyttede mindre haverum, hvor oplevelsen ændres, når man kigger langs med eller på tværs af rækkerne. I Frugthaven er de mange små frugttræer og bærbuske med til at danne et rum, der med blomstring og frugtsætning tiltrækker både mennesker og dyreliv. 

 

Plantevalget i haverne fokuserer på sansestimuli, årstidsvariation og robusthed med vægt på gamle og ”genkendelige”stauder, bærbuske og frugttræer.

 

Some description
Planudsnit af den vestlige gårdhave

Særligt duftene bringer minderne frem og giver hænderne lyst til at røre ved de forskellige planter - fra blomsterhavens silkepæoner til mynten og salvien i urtehaven. Køkkenhavens højbede gør de mange krydderurter nemt tilgængelige - også for de mindre mobile beboere, som får duftene og bladfarverne bragt op i bordhøjde.

 

Some description

Visualisering af det indre gårdrum. Gårdhaven har fokus på varieret beplantning og sanseindtryk.

 

Some description

Plantecirkulation i ydre og indre landskab

 

Some description
Diagram af terræn, by og landskab

 

Langs Hyrdehøjstien ligger Plejebyens mere åbne udearealer. Området her har i modsætning til haverne en mere vild karakter og mindre driftsbehov. Her er sået enggræs, der kun slås en gang om året, og omkring regnvandshullerne er der plantet træer og mindre buske af hjemmehørende arter.

 

Some description

Visualisering af fælleden mod nord

 

Fra boliggruppernes fællesområder rækker større terrasser ud i englandskabet og sikrer opholdspladser tæt på landskabet. Hyrdehøjstiens forløb gentages som et mindre loop tættere på bygningerne. Forløbet leder både gennem dyrefolde og forbi vandhullerne før det kobles til det store stisystem. Beplantningen i englandskabet skaber maksimal biodiversitet og tilgodeser insekt- og fuglelivet i området, der også skaber liv omkring Plejebyen.

 

Some description
Længdesnit

Some description

Some description

Some description

 

Danish Russian