Landskabet som
løsning

Klimaet et blevet en udfordring, der skal indarbejdes og løses i alle projekter. Det betyder at håndteringen af terræn og regnvand ikke længere kun vedrører den enkelte matrikel, men i stedet er et fælles anliggende, der gør os bevidste om at vi at bundet sammen i det store kredsløb. 

Håndteringen af klimaudfordringerne kræver at vi, i alle opgaver, bringer flere redskaberne fra vores landskabs-værktøjskasse i spil. Vi udnytter i alle projekter både hverdagsregnen og skybruds-vandet som en ressource, der kan bruges til at udvikle både arts-rigere og mere sanselige uderum, med langsigtede kvaliteter for bæredygtige miljøer. 

Når vi arbejder kystnært, hvor udfordringen er stigende vandstand og stormflod, er vi opmærksomme på ikke at afskære kontakten mellem land og vand. I de kystnære byer har der altid været en tæt relation mellem byen og vandet, som også skal være tydelig i vores kystsikrings-projekterne, hvor de nødvendige fysiske foranstaltninger gøres til kvaliteter fremfor barrierer.

Hos VEGA indarbejder vi klimaløsningerne i alle niveauer af planlægningen. På det strategiske plan ser vi på overordnede terrænforhold og landskabs-strukturer og visualiserer de store sammenhænge på tværs af kommuner og matrikler. På lokalplansniveau danner konkrete beregninger baggrund for disponeringen af pladser og lokale miljøer, og gør det muligt for kommunen at stille præcise krav til de enkelte grundejeres håndtering af overfladevand på deres egen matrikel. I det endelige anlægsprojekt sikrer vores præcise kotering af terrænnets overflade at regnvand og klimavandet løber de rigtige steder hen, hvor beplantning og belægning er tilpasset vekslen mellem våd og tør tilstand.  

Vi tager udgangspunkt i den konkrete problemstilling og de særlige kvaliteter og udfordringer på jeres sted, og vi hjælper jer helt i mål. Vi samarbejder bredt og tværfagligt og er derfor med til at sikre at både de tekniske udfordringer og de blødere krav til stemning, kvaliteter og program indfries i det endelige projekt.

Eksempler på projekter:

Helheden 

Langvad Bakker 

Snejbjerg Hal og Skole 

Gødvad Enge 

Kulkransporet