<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Ungdomsby Gellerup

Nyt kollegie og kvarter i Gellerup

2016

sted | Gellerup, Aarhus

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Aarhus Kommune

areal | Samlet 24.000m2

år | 2016

samarbejde | LETH & GORI, P+P Arkitekter, COWI, NCC

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Carol Zaki, Eriko Maekawa, Georgia Papadopoulou, Sara Daneshyar Nielsen, Steffan Vangsted

 

 

Aarhus Kommune vil sammen med Brabrand Boligforening nytænke Gellerupparken og ændre det socialt udsatte boligområde til en attraktiv bydel. 'Ungdomsby Gellerup' skal skabe et nyt attraktivt kvarter og kollegie i Gellerup.

VEGA landskab har i konkurrencen for projektet budt ind med en landskabsplan og masterplanlægning for kvarteret og for kollegiets udendørsfaciliter.

 

Vores vision for kvarteret:

Det nye kvarter i Gellerup er en tæt, tryg og grøn by. Man bor tæt og kender sine naboer – både dem man deler gårdhave med, og dem man hilser på fra forhaven og tværs over vejen. Bekendtskabet gør det trygt at færdes på kryds og tværs i bebyggelsen, så både børn og voksne får glæde af kvarterets mange muligheder.

I bygaden er der plads til at mødes. Alle gaderne i kvarteret er designet som sociale rum med fortov på begge sider og kantstensparkering ved boligerne. Omkring parkeringslommerne giver et udvidet fortovet plads til træplantninger, som sammen med de private forhaver skaber grønne gaderum og mødesteder. I overgangen mellem bygaden og kollegiet danner et bredt fortov små forpladser til cafe, iværksætterdel og port-indgange, og andre steder har plads til plantebede med siddekanter til uformelle og korte ophold.

Mens alle er velkomne i kvarterets gader og på de små pladser, så tilhører fælleshaverne og gårdrummene de enkelte boliggrupper. Fælleshaverne og kollegiets gårdrum er dog tilgængelige for alle kvarterets beboere og bliver i det daglige til gode ’smutveje’ for de lokale.

 

Some description
Visualisering af kollegiets gårdrum

Vores vision for kollegiet:

Åbne og ”offentlige” funktioner i kollegiets stueetage inviterer kvarterets beboere indenfor. Kollegiet er et aktiv i kvarteret, og de mange unge studerende er med til at skabe liv i bygaden og på pladsen nord for kollegiet.

Nord for kollegiet er der plads til sport og aktivitet eller til blot at være tilskuer eller opholde sig, når eftermiddagssolen stråler. Pladsen kan også fungere som en uformel amfiscene med siddepladser på græsskråningen.

Det indre gårdrum er kollegianernes private grønne oase. Men ligesom i boligklyngernes gårdrum er man velkommen som gæst i dagtimerne. I kanten af gårdrummet bliverstørre og mindre ’opholdslommer’ omkranset af beplantning. ’Lommerne’ rummer samtidig også mange funktioner som fx er tørreplads, højbede, grill- og cafeområde og plads til ’ude-fitness’. Beplantningen omkring lommerne skaber en følelse af et skærmet ophold uden at lukke visuelt af, så man skaber ’rum i rummet’.

I gårdrummets midte er der plads til større fællesskaber og arrangementer. Gårdrummets nordlige, solrige ende er derimod reserveret det private ophold.

 

Some description
Projektområdet i dag

 

Citat fra dommerbetænkningen:

”Kvartersplanen indeholder fine ideer og dyrkelsen af havebyen er spændende. Særligt de små boligkarreer med forskellige typer uderum virker vellykkede. Også landskabet omkring erhvervsområdet virker godt løst og det er et sympatisk træk at ville genbruge eksisterende træer på grunden.

Projektet har en ambitiøs bearbejdning af uderum. Kollegiets indre gårdrum er tilfredsstillende løst, med et imødekommende og robust landskab.”


Konkurrencens 7 designprincipper

Projektet blev bedømt på baggrund af (hvor godt det løste) syv designprincipper.

 

Some description

#1 Sammenfletning og vejgrid

Det nye kvarter omkring kollegiet skal være en naturlig del af den omgivende bys infrastruktur. Vej- og stisystemer sørger for at flette det nye kvarter sammen med omgivelserne

 

Some description

#2 Facader mod gaden

Bygningerne er alle orienteret mod gaderne, og indgang til boligerne sker fra gaderummet. Boligernes mange små forhaver skaber åbne og grønne fronter mod gaden. Forhaverne styrker samtidig det gode naboskab ved at lægge op til snak over hækken og uformelt samvær.

 

Some description

#3 Pladsdannelser

Både grønne og gråfællespladser knytter området sammen. Fællesarealerne giver plads til fx boldspil, ophold og lejlighedsvise kvartersfester. Andre steder som fx ved indgange og gadekryds er der også skabt uformelle mødepladser.

 

 

Some description

#4 Zonering og identitet i uderummet

Både i boligområdet og ved kollegiet fokuserer vi på at skabe gode private zoner og fællesrum og på at skabe flydende overgangene imellem dem.

De fælles og offentlige zoner i kvarteret har deres egen særlige karakter, og beplantning og belægning bruges til at understøtte kvarterets samlede identitet.

 

 

Some description

#5 Skala og sanselighed

Kvarteret er holdt i en overskuelig skala med både bygningsvolumener og parkeringsarealer opdelt i mindre enheder.

Havernes frodige variation tilfører gaderummet en stærk sanselighed. Der er også mulighed for at lave fælles dyrkningshaver eller en legeplads omkranset af hasselkrat. Det vil både styrke områdets biodiversitet og skabe oplevelser og sanseindtryk for både børn og voksne.

 

 

Some description

#6 Mangfoldighed

 

Some description

#7 Gader der understøtter byliv

Alle gaderne i kvarteret er designet som sociale rum, der har en tæt relation til bygningerne langs gaderne. I Bygaden langs kollegiet placeres grønne felter med siddekanter, som danner uformelle og grønne mødesteder for både kollegiets beboere og den omgivende by.

 

 

Some description

Det samlede nye kvarter i Gellerup kontekst

 

Den nye bydel tager det gamle Gellerups grønne kvaliteter med sig, men i en ny sammenhæng. De tidligere ubrugte områder bliver nu vigtige sociale rum. De grønne rum tilhører beboerne og kan nu bruges, nydes og dyrkes.

 

 

Some description

Situationsplan med de fem lokale klynger i en samlet helhed

 

Some description

Diagram over flow, trafik og parkering

 

Some description

Længdesnit gennem kollegiet

 

Some description

Snit gennem kvarteret

 

Some description

Aksonometri af det nye kvarter

 

Some description

Dispositionsplan

 

I gårdrummets kant er der hele vejen rundt fast belægning, som veksler mellem fortovsbredde og større og mindre ’lommer’ til opholdsrum. ’Lommerne’ er omkranset af beplantning og rummer mange funktioner. Beplantningen omkring lommerne er en varieret blanding af stauder, græsser, lette buske og mindre træer. Det skaber et skærmet ophold uden at lukke visuelt af, og skaber dermed ’rum i rummet’. ’Lommerne’ langs kanten er tænkt til ophold alene og i mindre grupper, mens det store areal i midten er fællesareal.

 

Some description

Diagram af balancen mellem grønt og gråt, flow i gårdrummet og rumlig variation og program i uderummet

 

Some description

Længdesnit af gårdrummet

 

Some description
Tværsnit af gårdrummet

Some description
Referencefoto, beplantning og belægning i gårdrum

 

Gem

Danish Russian