Helhedsplan: Den
visionære plan

Helhedsplaner spiller en central rolle i udformningen af vores byer, landskaber og de rum vi til dagligt opholder os i. Ved udførslen af en helhedsplan udarbejdes et materialegrundlag af analyserende og strategiske planer, der tager udgangspunkt og hensyn til det enkelte projekts stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidige behov. En helhedsplan favner altså bredere end blot en plan for fysisk udvikling. Det dybdegående materiale, danner grundlag for udviklingen af en klar vision for, hvordan det givne projekt kan udvikle sig, under hensyntagen til både nuværende og fremtidige behov.  

Hos VEGA Landskab er vi drevet af at udvikle effektive helhedsplaner, som bidrager positivt til de samfund, de henvender sig til. Vi forstår at faciliterer klare, robuste og funktionelle løsninger, som implementeres i håndgribelige helhedsplaner, hvor menneske og natur prioriteres højt. Samtidig komplimenteres de praktiske og funktionelle principper af æstetiske parametre og designorienteret tiltag, hvilket skaber rammerne for en samhørig og visionær helhedsplan.  

Som landskabsarkitekter har vi en afgørende indflydelse på udviklingen af de landskaber og byrum, der udgør rammerne for den verden, vi lever i. Hos VEGA Landskab arbejder vi på at fremme og understøtte de landskaber, som vi i fællesskab mødes om. Vores mange års erfaring inden for helhedsplanlægning, har resulteret i en stor portefølje af anerkendte projekter. Tegnestuens tilgang til helhedsplanlægning tager sit afsæt i en dyb forståelse for landskabet og brugerens behov. Vi er af den overbevisning, at den bedste helhedsplan udvikles med respekt for stedets historie samt de aktuelle og potentielle brugere af den givne kontekst. Vi besidder et team af kompetente landskabsarkitekter og eksperter der dagligt arbejder på at definere bæredygtige landskaber og innovative designløsninger, der ikke blot er æstetisk tiltalende, men også bidrager til en bedre fremtid i vores arbejde mod helhedsorienterede projektforslag. 

Udarbejdelse af en helhedsplan

VEGA Landskab vægter alle typer af helhedsplaner lige vidt. Vi stræber efter at udarbejde detaljeret analyser, der fremhæver hver enkelte projekts individuelle karakter og identitet. Analysen skabes ud fra en vurdering af blandt andet geografiske forhold, historiske aspekter samt inkorporering af brugerinddragelse. I den indledende fase af helhedsplanen er der et tæt samarbejde mellem landskabsarkitekter, øvrige eksperter og klienten. Denne fase skal sikre formuleringen af et stærkt koncept og robuste principper, som indfrier de behov og ønsker, som skal sætte rammerne for det videre arbejde med helhedsplanen. Herefter tiltrædes en ny fase, hvor konceptet og analyserne omsættes til en konkret helhedsplan. Her materialiseres det endelige design af landskabet, som sikrer en inddragelse af de naturlige-, historiske- og sociale miljøer i én samlet helhed.  

Som klient ved VEGA Landskab kan man forvente at modtage en omfattende helhedsplan, baseret på et grundlag af gennemarbejdet analyser og registreringer, der formidles i form af både visuelt og skriftligt materiale. Analysen fastsætter rammerne for de eksisterende forhold, som baggrund for udvikling af den endelige helhedsplan. Det færdige koncept materialiseres i et konkret tegningsmateriale, der illustrerer helhedsplanens hovedgreb i det arkitektoniske landskab. 

Forskellige typer af helhedsplaner

Vores mange år, som praksis inden for landskabsarkitektur, har medført til udvikling af en bred portefølje af helhedsplaner, som berører forskellige arkitektoniske kategorier og landskabstypologier. Fælles for færdigudviklede og fremtidige projekter, udvikles de med formål at skabe en sammenhængende og funktionel helhed. Hos VEGA Landskab anskuer vi hver helhedsplan som unikt, og vil tilgå projektet med professionelle kompetencer og metoder, som sikrer den bedste fremtid for vores arkitektoniske landskaber og mennesket i samhørighed.  

Herunder er der en beskrivelse af de forskellige typologier inden for helhedsplanlægning: 

Konkurrencer

Hos VEGA Landskab har vi deltaget i en lang række af konkurrencer, hvor projektbeskrivelsen blandt andet har omfattet udvikling af en helhedsplan. Helhedsplanen i et arkitektonisk konkurrence forslag udarbejdes oftest i samarbejde med flere professionelle eksperter. VEGA Landskab, vil som landskabsarkitekter byde ind på udformning af det arkitektoniske landskab. Tilblivelsen af en helhedsplan som en del af et konkurrence forslag indebærer typisk en grundig analyse af projektets konkurrenceparametre, samt kvaliteter og udfordringer i arkitekturens eksisterende omgivelser. Det omfattende analysegrundlag vil resultere i en beskrivelse af de færdige designkoncepter, herunder landskabslayout, valg af materialer, bæredygtighedsstrategier og integration af de arkitektoniske forslag i det omkringliggende miljø. Det samlede arbejde vil materialisere sig igennem færdige visuelle illustrationer, der har til formål at præsentere en helhedsorienteret vision for det enkelte projekt.  

Eksempler på projekter:

Fængslet Horsens

Mols striben (link til podcast – klik her)

Skoler & institutioner

Ved udvikling af helhedsplaner inden for skole- og institutionsarkitektur, kan det arkitektoniske landskab omfatte en bred vifte af elementer. Som landskabsarkitekt er det vores opgave at skabe en klar og funktionel overgang mellem de indre- og ydre rum, som tager højde for brugerenes behov. Særligt bliver der lagt fokus på udformning af udendørsarealer, hvor krav om fysisk aktivitet og rekreation ofte er væsentlige hovedgreb. Faciliteter for at fremme trivsel og læring er tilmed parametre, som synliggøres inden for denne kategori af helhedsplaner. Samtidig er emnerne bæredygtighed- og miljøbevidstarkitektur to vigtige aktører, som vi ligger et stort arbejde i at efterleve gennem definitionen af bæredygtige designprincipper og introduktion til robuste landskabsrum, som sammen arbejder på at reducere den miljømæssig påvirkning. Tilmed omfatter helhedsplanen ofte en samlet strategi for planlægning af trafik strømme, bevægelse og adgangsforhold for at sikre sikkerhed og tilgængelighed for den unge og aktive målgruppe. Gennem helhedsplanen inden for skole- og institutionsarkitektur er det altså vores arbejde som landskabsarkitekter at skabe et inspirerende og funktionelt læringsmiljø, der understøtter både pædagogiske mål og trivsel for elever og personale. 

Eksempler på projekter:

Drøn på skolegården – Skørping skole

Knudepunkt på Mols

Dybkærskolen

Vester Skerninge Friskole

Gl. Hasseris Skole

Blovstrød Helhedsplan

Boligbyggeri

Hos VEGA Landskab er målet for vores arbejde med helhedsplaner inden for boligbyggeri at skabe et velfungerende og attraktive miljø for de fremtidige brugere. Som landskabsarkitekter tager vi her højde for blandt andet infrastruktur, bevægelighed, ophold, beboelsesbehov, miljømæssige hensyn og ønsker om adgang til naturen og grøn vegetation. Samtidig stræber vi efter at udvikle en helhedsplan, der tager hensyn til bæredygtighed og byudvikling. Dette sker med øje for at definere designprincipper, der tager hensyn til økonomiske, sociale og miljømæssige parametre. Samtid skal der sikres, at det byggede landskab integreres i en naturlig sammenhæng med den omkringliggende by.

VEGA Landskab ønsker fra start at inddrage samt spare med fremtidige brugere af de givne omgivelser. Hermed garanteres et fremtidssikret landskab og byrum, der lever op til forventningerne til dets kvaliteter og udformning. 

Eksempler på projekter:

Helheden Gellerup

Ekostråket Malmö

Langvadbakker

Byrum

Helhedsplaner benyttes også inden for byplanlægning samt transformering/etablering af mindre byrum, som centrale bytorve og grønne arealer. Som landskabsarkitekter har vi en stor andel i at sikre den fremtidige udvikling af sunde og funktionelle byrum. Hos VEGA Landskab påbegynder vi hvert projekt, med at udføre en dybdegående analyse af den givne kontekst. Afhængig af projektets omfang og skala lægges der vægt på at identificere særlige offentlige knudepunkter, infrastrukturelle principper, karakteristiske arkitektoniske typologier, grønne områder, historiske lag samt kulturelle faciliteter. På baggrund af denne viden udvikles et til flere hovedgreb, der sigter mod at facilitere et attraktivt og funktionelt byrum.  

Ved byplanlægningen anser man helhedsplanen som et værktøj, der skal styrke byens sociale og økonomiske dynamik. En helhedsplan kan både omfatte byplanlægning i en store såvel som lille skala. Den store skala forholder sig til aktuelle faktorer og mekanismer i samfundet såsom boligmarkedet, kulturelle institutioner, infrastruktur, grønne områder, sociale miljøer samt politisk og økonomiske parametre. Helhedsplanen i den store skala har ofte til opgave at definere et centralt byrum, som genererer et fællesskabsfremmende miljø på tværs af flere bydele… 

Helhedsplanen berører som nævnt også de mindre byrum, som udgør de velkendte torve, pladser og parker, der definerer hovedparten af de offentlige rum, som vi bevæger os igennem i nutidens bycentre. Helhedsplanen kan her benyttes som et værktøj til at etablere levende og multifunktionelle byrum, med gode opholdszoner og robuste løsninger, der kan gavne brugen af de offentlige rum.

Udvikling af vores byrum kræver et samarbejde indgået mellem landskabsarkitekter, bygningsarkitekter, lokale myndigheder, repræsentanter fra erhvervslivet og lokalsamfundet. Dette sikrer at planen afspejler de forskellige interesser og behov inden for det givne projekt.  

Eksempler på projekter:

Kulkransporet

Fjerritslev byfornyelse

Klitpladsen i Løkken

Erhverv

Hos VEGA Landskab har vi erfaring med udvikling af helhedsplaner inden for erhverv. Som landskabsarkitekter kigger vi på den store skala og landskabet der ligger udfoldet for foden af den pågældende erhvervsbygning. Vi sørger for at vedligeholde en fast dialog med brugerne, så vi får en grundlæggende forståelse for ønsket til området, hvad angår alt fra parkeringsfaciliteter til opholdszoner, stisystemer og beplantningsprincipper. Gennem bearbejdning af landskabet, stræber vi efter at definere robuste løsninger, der vil holde i mange år fremad samt integrere grønne rekreative områder, hvis beplantning understøtter de eksisterende geologiske forhold.  

Eksempler på projekter:

Guldmann helhedsplan

Kulturarv

Vi er i Danmark omringet af kulturskatte i form af landskaber og bygningsværker, som med deres historiske positionering tillader et unikt tilbageblik til en forhistorisk hverdag og levevis. I landskabsarkitektur såvel som bygningsarkitektur værnes der om at vedligeholde og fremhæve kvaliteten i vores kulturelle arv og nænsomt implementere dem i de moderne landskaber. Ved udarbejdelsen af en helhedsplan inden for kulturarv understøttes det pågældende projekt af bevaringsmæssige retningslinjer. Helhedsplanen vil sigte efter at bevare og forbedre de historiske og kulturelle værdier, som identificerer bygningen og den omkringliggende kontekst. Som landskabsarkitekter indgår vi i helhedsplanlægningen med fokus på at definere et landskab der skaber fokus på den kulturelle arv. Vi arbejder med bevægelse, beplantning, opholdszone og adgang, som understøtter projektets historiske betydning og kvalitet for det landskab projektet ligger sig i.  

Eksempler på projekter:

De røde huse

Fængslet Horsens

Leg & aktivitet

VEGA Landskab har tilmed udviklet helhedsplaner, der skal fordre leg og aktivitet for børn såvel som voksne. Helhedsplanen tager som udgangspunkt afsæt i en analyse af eksisterende aktiviteter i projektets kontekst, som derefter forenes med de fremtidige visioner for projektets faciliteter af aktivitet og leg. Samtidig vil helhedsplanen facilitere robuste løsninger inden for bevægelse, tilgængelighed, infrastrukturelle systemer og opholdsområder, som i en helhed skal understøtte et attraktivt og funktionelt landskab, der ligger op til leg og aktivitet. 

Eksempler på projekter:

Farsø aktivitetsplan

Billund strategi for leg

Kirker

Helhedsplaner kan også omfatte udviklingen af kirker og det omkringliggende landskab. Helhedsplanen vil i dette regi ofte omfatte en registrering og analyse med øje for bygningen og landskabets tilstand, dette medfører en indlæsning af historiske lag og en identifikation af bevaringsværdige forhold. Helhedsplanen kan blandt andet arbejde med at sikre en formidling af kirkens kulturelle betydning, i en samtid hvor vores behov og ønsker til kirkens position og rolle i samfundet er under udvikling. Samtidig kan en helhedsplan forholde sig til hvordan kirken som arkitektoniske autoritet forbindes med det omkringliggende landskab, både det nære kurrateret landskab såvel som det ydre landskab, der repræsenterer vores byer. Dette fører til definering af en helhedsplan, der viser hensyn til både historiske og nutidige behov.

En helhedsplan er et værktøj, der kan bruges af provsti, menighedsråd og graver på én og samme tid. Et konsensusdokument, der består af en definition af den eksisterende situation og et sæt retningslinjer for udvikling, herunder kirkegårdens brugsværdi og økonomi. 

En god helhedsplan skaber overblik, gennemsigtighed og kontinuitet og gør det muligt at løse udfordringer, når de opstår, samtidig med, at kirkegården bevæges i en ønsket retning.  

Overordnet kan man opdele de aktuelle problemstillinger i følgende kategorier: 

Urbanisering:

Folk flytter i højere grad fra land til by – behovet for gravpladser i landsbyerne falder. Det efterlader kirkegårde halvtomme. Der er derfor behov for at se på, hvad man kan gøre med den ledige plads, sådan at kirkegården ikke opleves forladt. 

Urnegrave:

Flere og flere ønsker i dag urnebegravelser. Det kan være økonomi, overskuelighed eller andre ønsker, der gør at urnen vælges til. Dette har stor betydning for arealbehovet på kirkegården, da en urnegrav er langt mindre end en kistegrav. Dette kan være medvirkende til at arealer står tomme på kirkegården.  

Individualitet: 

Der er i dag i flere sammenhænge et behov for at skille sig ud og for at kunne vælge personlige og unikke løsninger til.  Det er ikke længere sådan at ‘one size fits all’. Det gør sig også gældende omkring gravsteder, hvor meget ensartede gravsteder ikke længere er lige så eftertragtede som tidligere. Mange søger i stedet for ’et særligt sted’ med en særlig stemning eller karakter, som ikke altid kan findes indenfor den traditionelle kirkegårds indretning. 

Nye tider – nye behov:

Kirkegården har på samme måde som kirken brug for at gentænke hvad den kan tilbyde sognebørnene. Mange kirker har en bred pallette af arrangementer med foredrag, aftengudstjenester, spaghetti-gudstjenester, fællessang, meditation og meget andet. På samme måde er der mulighed for at tilføje f.eks. pluk-selv blomster, orangeri, pic-nic-plads og lille legeområde på kirkegården og meget andet. 

Nyt overblik:

Overblikket på kirkegården ligger meget ofte hos graveren, der har et langt og indgående kendskab til hvem der ligger hvor og hvorfor, hvad der trænger til vedligehold og hvad der måske ligger uhensigtsmæssigt i forhold til den daglige drift. Med helhedsplanen har man muligheden for at få samlet op på de løse ender, og få etableret et system så alle de små løsninger ikke kommer til at rode, men bliver samlet til en helhed. 

Klimaændringer:

Med ændret klima klarer nogle af vores planter og træer sig ikke længere så godt som tidligere. Det kan være hække, træer eller bunddække, som der tidligere har stået stabilt, der ikke længere vokser planmæssigt. Der kan derfor være et behov for udskiftning eller en ny strategi for beplantningen fremadrettet. 

Drift:

Driften er krævende på både store og små kirkegårde. Det kan derfor være nødvendigt at opsætte strategier, med henblik på optimering af vedligeholdelse og drift af de enkelte arealer.  

Eksempler på projekter:

Kirke sy

Rødding frimenighed