<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Hvidovre Strand

Kunst- og landskabsprojekt til strandeng

2015

sted | Hvidovre Strand

opgave | Beskyttelse og genopbygning af strandpark

bygherre | Hvidovre Kommune

areal | 1.900 m2 

år | 2014-2017

samarbejde | Billedhugger Karin Lorentzen

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Alessandro Merati, Luyao Kong, Daniela Lehner og Eriko Maekawa

 

 

Ned til vandet er der i Hvidovre over de seneste 100 år udviklet et strandareal med tilført strandsand og påfyld fra kommunens byggeprojekter. Strandens retning betyder, at der ophober sig meget tang, og samtidig sker der en afgravning ud i vandet og en udvaskning af opfyldsmaterialet. Der skal derfor skabes en ny terrænkant og en sti langs vandkanten, som kan afgrænse strandarealet, støtte strandkanten og give mere plads rekreative ophold.

 

Some descriptionDen nye strandpark

 

Hvidovre strand er en lille lokal perle og et populært udflugtsmål for familier. Med strandpark-projektet er stranden nu blevet udvidet, så sandarealet strækker sig langs næsten hele kyststrækningen mellem Hvidovre Havn og Mørtelrenden, og nu kan tage imod endnu flere badegæster.

 

Some description

Visualisering af stranden

 

Den nye kant er udformet i samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen som et poetisk og funktionelt element, der fortolker naturens egenskaber i nye former og fungerer som en terrænstøttemur mellem eng og strand.

 

Some description

Modelfoto af kantelement i beton, Karin Lorentzen

 

Med inspiration i den oprindelige ’bløde’ kant mellem Hvidovres strandeng og vandet introduceres et bugtet forløb af unikke betonelementer og niveauspring, der sammenfletter strand og eng.

 

Some description

Betonkanterne kan både bruges til at sidde og lege på.

 

Den nye kant er også et pragmatisk og praktisk element, der hjælper med at sikre baglandet mod udvaskning. Projektet er designet med udgangspunkt i de formodede fremtidige vandstandsstigninger, så kantelementet ved daglige vandstandsudsving ikke berøres, men ved ekstremhændelser kan tåle at stå under vand.

 

Some description

Overgangen mellem strand og strandeng

  

Some description

Projektområdet i urban kontekst

 

Some description

Plan - Eksisterende forhold og sammenhæng med Hvidovre

 

Some description

Snit - Eksisterende forhold og sammenhæng med Hvidovre

 

Some description

 

Some description

Historisk udvikling - fra “fliget” strandeng til opfyld 

 

Some description

 

Den samlede historiske analyse tegner billedet af forandringen fra den naturgivne, nord-syd-gående “fligede” strandeng til det kulturskabte opfyldningsområde, der er præget af linjerne inde fra byen.

 

Some description

Nye muligheder, sti, strand og beplantning

 

Bearbejdningen af området genintroducerer den oprindelige “fligede” rumlighed og karakter af strandeng, og binder området sammen med det grønne i nord og med havnen i syd.

 

Some description

Konceptskitse, strand og eng

 

Some description

Konceptskitse - landskabssnit

 

Some description

Konceptskitse, profilsnit - cut-and-fill

 

Some description

 

Projektet blev indledt med et undersøgende skitseforløb og belv afsluttet i 2017 med monteringen af de unikke pladsstøbte betonformer.

 

Some description

Plantemorfologi på støbte elementer, studie

 

Karin Lorentzen har i udformningen af betonelementerne til den bugtede strandkant fortolket geometrien fra hvidkål.

 

Some description

Plantemorfologi og referencer af støbte elementer

 

Karin Lorentzen arbejder ofte med afstøbning af naturens former, både i fuld størrelse og mindre dele som her, hvor tynde snitter af kål er blevet forstørret og fortolket til betonelementer. Mange slags kål blev testet af undervejs for at skabe de bedste snoninger og rum til strandkanten.

 

Some description

Betonkanten skaber en tydelig afgrænsning mellen strand og strandeng

 

Some description

Betonkantens snoninger 

 

Some description

Det tidligere strandområde – påbegyndt proces

 

Some description Byggeproces

 

Some description

Etablering af strandkant

 

Some description

Visualisering af ny legeplads

 

 

Some description

Skitse til ny legeplads

 

Some description

Snit af ny legeplads, leg på horisonten

 

Some description

Referencefoto, leg på horisonten

 

Danish Russian